Všeobecné podmínky ubytování

Zákazník

Zákazníkem ubytovaným v penzionu jsou osoby starší 18 let. Osoby mladší 15 let mohou užívat služby v doprovodu osoby starší 18 let. Osoby ve věku 15 ‐ 18 let se souhlasem svého zákonného zástupce.

Vznik smluvního vztahu

Vznik smluvního vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem ubytování vznikne na základě objednávky (písemné, SMS, elektronické). Na základě objednávky ubytovatel rezervuje požadovaný volný termín zákazníkovi a to po dobu max. 10 dnů. Během této doby je nutno uhradit zálohu (50% z ceny poskytovaných služeb).

Uhrazením zálohy potvrzuje zákazník, že se seznámil se službami, cenou, platebními a jinými podmínkami, všeobecnými podmínkami a zvláště stornovacími podmínkami.
Uhrazením zálohy dává zákazník souhlas s výše uvedeným. Bez uhrazení zálohy není možné objednávku akceptovat a po 10 dnech je rezervace zrušena.

Ceny

Ceny služeb jsou uvedeny na webových stránkách penzionu. Úhrada ceny pobytu má tyto formy:
– záloha ve výši 50% z celkové ceny je splatná během 10 dnů po objednávce bankovním převodem,
– doplatek je splatný ihned po příjezdu do penzionu.

Stornovací podmínky

Zákazník má právo kdykoliv před započetím pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od smlouvy.
Odstoupení je možné výhradně písemnou či elektronickou formou. Zákazník je povinen zaplatit následující storno poplatky.

Storno před nástupem pobytu:

 • 7 až 60 dní ‐ 50% ceny pobytu
 • méně než 7 dní včetně ‐ 100% ceny pobytu

Pozn. Poskytovatel ubytování je povinen v případě storna provést vyúčtování a nejpozději do 30 kalendářních dnů převést zbývající částku zákazníkovi. Poskytovatel ubytování nevyžaduje zaplacení stornopoplatků jen ze závažných důvodů jako je živelná pohroma, úmrtí v rodině nebo hospitalizace (nutno doložit).

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.

Pojištění

Poskytovatel ubytování nezahrnuje do ceny pobytů pojištění ‐ zákazníkovi se doporučuje sjednat u vybraného pojišťovacího ústavu v ČR „Úrazové pojištění pro cesty a pobyt v tuzemsku i zahraničí včetně nákladů souvisejících se zrušením cesty“.

 

Podmínky zpracování osobních údajů

(„podmínky“)

 

Použité pojmy:

Správce dat:     Penzion U Tří jasanů, Nový Šaldorf 56/S, Nový Šaldorf – Sedlešovice 671 81 (dále „Penzion“)

 

Zákazník:         Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele

 

Nařízení:          Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

 

Obecná ustanovení

 1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Penzionu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.

 

 1. Penzion se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

 

Práva, povinnosti a mlčenlivost

 1. Penzion se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 

 1. V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je Penzion povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména:
  1. Recepční penzionu
  2. Manažer penzionu
  3. Účetní
  4. Obsluha restaurace
  5. Majitel penzionu

 

 1. Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným Penzionem. Penzion ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou:
  1. Hotelový systém Previo

 

 1. Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi hotelem a daným zpracovatelem.

 

informace o zákaznících

 1. Penzion má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je Penzion povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.
 2. Zákazník má kdykoli právo požádat Penzion o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v (i) kartě hosta v hotelovém systému, (ii) v domovní knize a (iii) evidenční knize, které jsou v tištěné podobě uschovány v uzamčené místnosti. V případě žádosti o výmaz osobních údajů Penzion smaže kartu hosta a skartuje domovní a evidenční knihu. Výše uvedeným zákonům však Penzion musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.

 

Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

 1. Penzion se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.

 

 1. Penzion se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

 

 1. k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Penzionu, které budou mít Penzionem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;

 

 1. osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Penzionu, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi;

 

 1. Penzion zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;

 

 1. učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.

 

 1. Penzion se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Penzionem stanoveném a odpovídajícím pokynům Penzionu. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Penzionu.

 

Kamerový systém

 1. Penzion využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého a jejich majetku kamerový systém. Penzion prohlašuje, že se záznamy žádným způsobem nepracuje, neposkytuje je třetím osobám, či subjektům.

 

 

Datum poslední aktualizace: 1. 2. 2019